Шумоизолация

Шумоизолация

Много шум за нищо?

Влиянията на околната среда, като напр. шума, застрашават нашето здраве и оказват влияние както върху физическото, така и върху психическото ни състояние. Причините могат да са най-различни, напр. шум от трафика по улиците или от самолети, влакове или дори индустриален шум. Дори и законодателят се опитва, в различни наредби, закони и директиви, да се бори с шума като вредно влияние на околната среда. Осъзнаването от човека, че трябва да се пази от разболяващия фактор шум, се откроява все по-ярко!

Съществен компонент за защита от шума между собствените четири стени е прозорецът. Много често от този строителен елемент, в повечето случаи несъзнателно, се очаква да прави “функционален шпагат”. От една страна прозорецът трябва да предпазва от дъжд, вятър, студ, а и шум, а от друга страна, чрез прозрачното остъкление, искаме да запазим контакта с природата и естествено да си набавяме.

Изчислено ниво на звуковите емисии и определено ниво на шумоизолация:

Произвежданите от даден източник на шум звукови вълни създават акустично налягане, чрез трептенето на въздушните молекули, което се наслагва върху атмосферното. Централна величина в акустиката е  нивото на звуковите емисии, което е необходимо за да се опише силата на звука. Нивото на звуковите емисии L представлява произвежданото от даден източник на шум акустично налягане, съотнесено към долната граница на слуха на човека, измерено в децибели (dB). Това ниво на звуковите емисии се съгласува (“уравновесява”) със слуховите възможности на човека, т.е. се отслабва метрологично в определени честотни области и след това получава единицата dB (A) като уравновесено ниво на звуковите емисии (виж и краткия преглед вдясно).

Акустичните свойства на даден прозорец се измерват с уравновесената стойност на шумоизолацията Rw в dB. Пример: Подобряване на шумоизолацията с 10 dB води до намаляване на изпитваното вредно въздействие на шума наполовина. Съществува разлика между тестваната стойност на шумоизолация на даден прозорец Rw,P и изчислената стойност Rw,R на функционално вграден в сградата прозорец. Тестваната стойност Rw,P трябва винаги да е с 2 dB по-висока от тази, която прозорецът трябва да постигне при окончателното си монтиране към сградата.

Съгласно VDI-директивата 2719 “Шумоизолация на прозорци”, прозорците се класифицират в т.нар. класове шумоизолация в зависимост от шумоизолиращите им свойства. Таблицата по-долу служи за ориентировъчна оценка. Дали в съответния конкретен случай са необходими шумоизолиращи прозорци, трябва да се определи на място, въз основа на индивидуалните условия.

Как може да се окаже влияние върху шумоизолацията на даден прозорец?

По принцип шумоизолацията на даден прозорец зависи естествено от херметичността на този строителен елемент. В това отношение параметрите на съвременните прозоречни конструкции са определени в повече от достатъчна степен, въз основа на конструкцията на уплътнителните им сектори. По тази причина, на първо място меродавен относно шумоизолиращите свойства на даден прозорец е изборът на подходящо остъкление. При това трябва да се вземат под внимание следните фактори:

Тегло на стъклопакета:

Съгласно валидния за изолацията от въздушен шум принцип “масата поглъща шума” по-голямото тегло на стъклопакета, т.е. по-голямата дебелина на стъклото, води до по-добра шумоизолация.

Разстояние между стъклата:

По правило тук също важи един обикновен принцип: “Колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова по-добра е шумоизолацията”. Този принцип естествено има технически граници, поради максимално допустимата обща дебелина на стъклопакета.

Конструкция на стъклопакета:

При шумоизолиращите стъклопакети е задължително конструкцията им да е асиметрична, т.е. дебелината на външното и вътрешното стъкло трябва да е различна. Така от една страна се намалява влиянието на собствената честота, а от друга страна т. нар. коинцидентни смущения се проявяват при различни честоти. Като коинцидентно смущение се обозначава значителния спад на шумоизолацията в определена честотна област. Тъй като при различни дебелини на стъклото този спад е налице при различни честоти, по този начин се постига значително подобрение на шумоизолацията на целия стъклопакет.

Твърдост на стъклопакета:

Колкото по-еластично е дадено стъкло, толкова по-голяма е стойността на шумоизолацията. Стъклопакетите (VG) с междинни слоеве от термореактивна смола (GH) или специални шумоизолиращи фолия използват този ефект: Шумоизолацията се подобрява значително чрез изолиране на звуковите вълни в “сърцевината” на стъклопакета .

Като обобщение, за подобряване на шумоизолацията на даден прозорец, се получават например следните конструкции на стъклопакета :